vendredi 4 septembre 2015
20 Elloul 5775

APPEL DES INSTITUTIONS LOUBAVITCH DU VAL D'OISE

LES INSTITUTIONS LOUBAVITCH DU VAL D'OISE

43-45, avenue du 8 mai 1945

95200 SARCELLES

Sous la Direction du Rav Yaakov BITTON 'שיחי

Tél : 01 39 90 51 05 – 06 62 869 770

Vous souhaitent une bonne et douce année

כתיבה וחתימה טובה

לשנה טובה ומתוקה

BIENVENUE

"Une image peut faire plus que mille mots..."
(Le Rabbi , 1990)

Vidéo du Rabbi


הרבי מליובאוויטש: ניגון שמחה

Vidéo du jour : les Institutions Loubavitch d'Oise 5772

jeudi 23 février 2012

Vidéo du jour : les Institutions Loubavitch d'Oise 5772

Des règles pour la vie – Ep.3

Page vue : 52 fois.

e295d67da99665cdae33838865d7a80f20131017193125A travers une série de cours, le Rav Yaacov Bitton nous invite à découvrir une page de Talmud, traité Baba Métsia 58:

Episode 1
Episode 2

Episode 3

TOUS LES COURS DE RAV YAACOV BITTON

Bénédiction de l’année 5775Bénédiction de l’année 5775

Familles

YOSSEF BEN SIMHA

ALLOUCHE

MENAHEM MENDEL BEN LEA

AMOYELLE

YAACOV BEN SARAH

AMOYELLE

ELICHEVA BAT RAHEL YOEL CHLOMO BEN RAHEL ET RAHEL BAT TEITA

AMSELLEM

YOSSEF BEN JAMILA

ASSARAF

JEREMIE BEN SARAH

ATTAL

FRADJI BEN H’NINA

ATTAL

HAFTSA BAT NOUNA

BAKOUCHE

CHLOMO BEN RIVKA SERGE

BENGOLD

YAAKOV FREDERIC BEN NOUNA ET REPHAEL AVRAHAM

BENHAIM ET FAMILLE

ALIZA AICHA BAT NOUNA ET ITSHAK BEN ESTRIA

BERROS

MICHAEL MORDEHAY BEN ALIZA AICHA

BERROS

PINHAS BEN SOULTANA

BITTON

MAKHLOUF BEN HANNA

BOHBOT

MIKHAEL BEN MESADIA

BOKOBZA

CHLOMO BEN MESSAOUDA

DAHAN

CHMOUEL BEN TSIPORA

ELBAZ

SAADI BEN SIMHA

KALFON

YAACOV BEN RAHEL

KALFON

DANIEL BEN ROSA

KASSLACI

REFOUA CHELEMA ELICHEVA BAT ROSA CHOCHANA

HANOUFA

DOV MORDEHAY BEN RAHEL

KOSKAS

BINYAMIN BEN HAYA

LELLOUCHE

ITSHAK PINHAS BEN DINA

LUGASSY

MYRIAM KAREN BAT RAHEL

LUGASSY

HAIM BEN RAHEL

MAAREK

RAHEL BAT EMILIE ESTHER

MAAREK

CAMOUNA BAT MATILDE

MELLOUL

MESSOD BEN KAMOUNA

MELLOUL

MOCHE BEN KOUKA

MELLOUL

DANIEL DOV BEN RUTH

MEZRAHI

PINHAS BEN RUTH

MEZRAHI

PATRICK YEHOUDA BEN MADELEINE

MILON

MINIAN DU NETS

MINIAN DU NETS

GEORGES MOUMOU BEN NINETTE

NACCACHE

LILIANE YAMNA BAT CAMILLE

NACCACHE

LEA BAT SAADOUNA

OHANA

HAVIV BEN MARCELLE

OHANA

NISSIM BEN ESTHER HADASSA

ROUMANI

HAIM ELIAHOU BEN AZIZA

SAADA

MOCHE BEN MESSODA

SILLAM

CHANI HAYA NICOLE BAT RIVKA

SITRUK

TOMER BEN YASMINA

SROUSSI

FORTUNE BAT KOUKA ET FAMILLE ( CHANA NOA MYRIAM ET CHAI)

TAIEB

CHLOMO BEN ESTHER ET RAHEL BAT ESTHER (GEORGES)

UZAN


Calendrier 5774

Aharon

www.milah.fr

Dates des fêtes pour les années à venir.

Calendrier Horaires de Paris 5775
Calendrier Horaires de Paris 5776
Toute personne désireuse de recevoir plusieurs exemplaires du calendrier de poche 5775 pour Paris peut m'adresser une (solide) enveloppe (bien) timbrée, en y écrivant son adresse et le nombre d'exemplaires désirés.
Consulter les horaires pour Criel et Dieppe, Fréjus, Marseille, La Martinique, Nice
Imprimer les horaires pour Criel et Dieppe, Fréjus, Marseille, La Martinique, Nice

MORE CHIOUR HARAMBAM

http://www.habad.org.il/_Uploads/files/rambam34luach.pdf
fהורדת קבצים

לשיעור היומי המלא ב-3 המסלולים

ניתן להוריד מורה שיעור לרמב"ם היומי:

לוח-קיר לבית-כנסת - מורה שיעור למחזור 34 בלימוד שלושה פרקים ליום (תשע"ה-ע"ו) ומחזור 11 (שנה ראשונה) בלימוד פרק אחד ליום (תשע"ה-תשע"ח)

עלון מורה שיעור למחזור 34 בלימוד שלושה פרקים (תשע"ד-תשע"ה) ליום ומחזור 12 (שנה ראשונה) בלימוד פרק אחד ליום (תשע"ב-תשע"ה)

קובץ מורה שיעור ל-3 מסלולי הלימוד - שנת תשע"ה (פורמט וורד)
קובץ מורה שיעור ל-3 מסלולי הלימוד - שנת תשע"ה (פורמט PDF)

עלון הסבר על חשיבות לימוד הרמב"ם היומי - מיועד לציבור לומדי התורה.

קובצי PDF מבוסס על פורמט PDF של תוכנת אדובי-אקרובט. אם אין ברשותך את תוכנת הצפייה של אקרובט, יש להורידה ולהתקינה לפני הורדת הקובץ.

- See more at: http://www.chabad.org.il/Articles/Article.asp?ArticleID=1205&CategoryID=755#sthash.htBlmH2B.dpuf

HORAIRES CHABBAT

jeudi 3 septembre 2015

CHABBAT 21 ELLOUL 5775 5 SEPTEMBRE 2015 COURS 18h.00 Min'ha 19h.30 FARBRENGUEN DE CHABBAT ‘HATAN après Cha’harit Séoudat offerte par IGAL BENHAMOU à l’occasion de son mariage MAZAL TOV !

POUR LA RESERVATION DES PLACES DE LA SOUCCA DU BETH HABAD DE SARCELLES APPELEZ MOCHE AMRAM au 07.61.27.11.40 26 € PAR PERSONNE PLAQUE CHAUFFANTE 15 € HAG SAMEAH !


ב''ה Les 3 Téhilim (quotidiens) des mois d’Elloul et Tichri selon l’enseignement du Baal Chem Tov L’Admour Hazakène dit au Tséma’h Tsédek, alors âgé de neuf ans : J’ai entendu de mon maître le Magguid qui lui même le reçut du sien, le Baal Chem Tov, qui le tenait à son tour de son maître, A’hya de Chilo l’enseignement suivant. A partir du second jour de Roch ’Hodech Elloul et jusqu’à Yom Kippour, on doit dire, chaque jour, durant le courant de la journée, 3 Psaumes. A Yom Kippour, on en récite 36. 9 avant Kol Nidré, 9 avant d’aller se coucher, 9 après le Moussaf et 9 après Néïla. Celui qui n’a pas commencé à les dire durant le second jour de Roch’Hodech pourra le faire dès qu’il aura connaissance de cet oubli et compléter ce qui n’a pas été lu:

5776 ANNEE DE HAKHEL du Rassemblement GORAL de TICHRI tirage au sort PAF : 10 € s'adresser à DOV KOSKAS au 06 68 70 87 32 ou à Mme AZOULAY au 06 10 99 46 66


mardi 1 septembre 2015

YORTSEIT - hazkarah ב''ה לע''נ de ELIAHOU BEN CHAOUL ASSOULINE z’’l 17 ELLOUL 5761 - 5 SEPTEMBRE 2001 HANNA BAT ESTHER ASSOULINE née DAHAN z’’l 28 ELLOUL 5762 – 5 SEPTEMBRE 2002 ת. נ. צ. ב. ה

YORTSEIT - hazkarah

ב''ה

לע''נ
de ELIAHOU BEN CHAOUL ASSOULINE z’’l
17 ELLOUL 5761 - 5 SEPTEMBRE 2001
HANNA BAT ESTHER ASSOULINE née DAHAN z’’l
28 ELLOUL 5762  5 SEPTEMBRE 2002
ת. נ. צ. ב. ה

Lundi 31août 2015
 à 19h.00

à la synagogue de Colombes : 34, avenue Henri Barbusse
92700 COLOMBES

cimetière de Pantin

papa z''l : 17 elloul
mardi 1 septembre 2015  à 9h.30

maman z''l : 28 elloul 
vendredi 11 septembre 2015 à 9h.30

ktiva vé’hatima tova
léchana tova oumetouka
une bonne et douce année 5776


Chabbat Chalom
à bientôt

Mordehay Assouline

mercredi 26 août 2015

Téfilot et Ni'houm Avelim chez la famille Pevzner

PDFImprimerEnvoyer
Téfilot et Ni'houm Avelim chez la famille Pevzner
Annonce Annonce
Mercredi 26 aout 2015 : Ni'houm Avelim à Jérusalem jusqu'à 14h00 au 770 de Ramat Shlomo au 36 רחוב הרבי מליובאוויטש.


Tefilot et Nihoum Aveilim à la maison 2 rue Tristan Tzara 18ème :

Ce soir (mercredi)  : Arvit 22h30
Demain jeudi Chaharit 8h30 Minha 20h00 suivi de Divrei Torah par les Rabanim et Arvit a 21h30
Vendredi Chaharit 8h30 Minha 14h30
Dimanche Chaharit 9h00 Minha 20h00 suivi de Divrei Torah des Rabanim Arvit 21h30
Lundi Chaharit 8h30 Minha 20h00 suivi de Divrei Torah des Rabanim Arvit 21h30
Mardi Chaharit 8h00 Minha 20h00 suivi de Divrei Torah des Rabanim Arvit 21h30
Fin des Chiva : Mardi 1er septembre 2015 après Chaharit qui commence à 8h00

mardi 25 août 2015

Barouh Dayan Haemet : Chneor Zalman a"h ben Yossef Itshak Pevzner a quitté ce monde mardi 10 Elloul 5775


PDFImprimerEnvoyer
Barouh Dayan Haemet : Chneor Zalman a"h ben Yossef Itshak Pevzner a quitté ce monde mardi 10 Elloul 5775Annonce Barou'h Dayan Haemet

La Levaya  ce soir 18h30  à Sinaï Paris 18
2 rue Tristan Tazara 75018 Paris
Mercredi 11 Elloul 10h00 Jerusalem
Chamgar puis au Har Hazeitim

Chnéor Zalman a"h, 22 ans, nous a quitté suite a une longue maladie.
Il est le fils de Rav Yossef Its'hak et de Rivka Pevzner, directeurs des Institutions Sinaï.
Chnéor Zalman était Chaliah à la Yéchiva de Brunoy, il était très actif dans les Mivtsaïm du Rabbi, tout particulièrement dans le Mivtsa « Machia'h et Guéoula ».
Récemment, ses amis avaient lancé une chaîne de bonnes résolutions pour sa guérison. Ils la poursuivent actuellement pour que d'autres résolutions soient prises à la mémoire de Chnéor Zalman.
Il laisse derrière lui ses parents :
Rav Yossef Its'hak et Rivka Pevzner
,
Ses grands-parents, 
la Rabbanit Pevzner
Rav Chalom Ber et Sarah Schanowitz de Crown Heights.
ses frères et sœurs :
Haïm Mordehaï PevznerNehama Dina Bluming
Menahem Mendel Pevzner
Avraham Barouh Pevzner
Alti Majesky
Haya Mouchka Piekarski
Hani Pevzner

Aryé Pevzner

lundi 24 août 2015

Barou'h Dayan Haemet : M. Robert David Aziza ע"ה a quitté ce monde

PDFImprimerEnvoyer
Barou'h Dayan Haemet : M. Robert David Aziza ע"ה a quitté ce monde
Annonce Barou'h Dayan Haemet
Il est le frère d'Avraham et Chlomo.

La Levaya aura lieu lundi 24 aout 2015 à 15h00 au cimetière d'Ashdod.

ner

dimanche 23 août 2015

Continuons à prier et faire de bonnes actions pour la Refoua Chelema de Chneor Zalman ben Rivka

PDFImprimerEnvoyer
Continuons à prier et faire de bonnes actions pour la Refoua Chelema de Chneor Zalman ben Rivka
Annonce Annonce
Chabbat Chalom à tous,

L'état général de Chneor Zalman Ben Rivka continue BH à s'améliorer en particulier le réveil et sa présence.
Continuons à prier pour qu'il soit définitivement hors danger Hass Vechalom et qu'il guérisse entièrement.
Merci infiniment pour cette chaîne extraordinaire de solidarité et de soutien, la Gueoula est proche.

Ketiva vahatima tova
Lechana tova oumetouka
Cordialement

YY et R Pevzner
 tehilim20

vendredi 14 août 2015

בס"ד Durant le mois de Eloul, on se ressource! Yechivat Kaits pour les jeunes ados tous les matins du Dimanche 16 août au Dimanche 30 août 2015 inclus, de 8h à 11h30. A la Yechiva Tiferet Bahourim: 24 rue Théodore Bullier - 95200 Sarcelles Village Au Programme: 8h: Réflexion sur le thème de la Techouva 9h: Tefila suivie d'un petit déjeuner, 10h20: activité sportive 10h40: Guemara Guitin et Halahot des Fêtes de Tichri. 11h30: Fin du programme. Cours et Havroutot assurés par Rav Mendel Bitton Renseignements & Inscriptions: 06.76.46.67.30 Machia'h Now!

בס"ד
Durant le mois de Eloul, on se ressource!
Yechivat Kaits pour les jeunes ados tous les matins du Dimanche 16 août au Dimanche 30 août 2015 inclus, de 8h à 11h30.

A la Yechiva Tiferet Bahourim:
24 rue Théodore Bullier - 95200 Sarcelles Village
Au Programme:
8h: Réflexion sur le thème de la Techouva
9h: Tefila suivie d'un petit déjeuner,
10h20: activité sportive
10h40: Guemara Guitin et Halahot des Fêtes de Tichri.
11h30: Fin du programme.
Cours et Havroutot assurés par Rav Mendel Bitton
Renseignements & Inscriptions:
06.76.46.67.30
Machia'h Now!

mercredi 12 août 2015

Mobilisons nous pour la guérison complète et immediate de Chnéor Zalman ben Rivka

PDFImprimerEnvoyer
Mobilisons nous pour la guérison complète et immediate de Chnéor Zalman ben Rivka
Annonce Annonce
Réalisons la Mitsva de Hafrachat Halla pour la guérison complète et immédiate de Chnéor Zalman bén Rivka, Chabbat Réeh 5775 שבת ראש חדש אלול.